Saturday, 22 September

Parliament Speaker Hints at Changes to ConstitutionEarlier today RA National Assembly President Hovik Abrahamyan hinted that there might be a referendum to make changes to the constitution parallel with the presidential election next February.

For quite some time, the press in Armenian has been rife with speculation that the constitution would be amended in order to strengthen the institution of the deputy prime minister and that there could be several instead of the current one.

Abrahamyan said that the ruling Republican Party had debated the matter but hadn’t yet reached a final decision. 


Home pageComments (1)
1. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)18:08 - 2 November, 2012
ԱՆՊԱՅՄԱՆ նաև ժողովրդի կողմից ԸՆՏՐՈՎԻ 'Մարզային Ժողովներ': Մարզպետը ՊԻՏԻ կա՛մ վերջինիս,կա՛մ ժողովրդի կողմից ԸՆՏՐՎԻ:Այսօր ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ( ու ժողովրդի առաջ օրինական պատասխանատվություն չունեցող) մարզպետները ԿՈՐԾԱՆԵԼ են մարզերը:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive