Friday, 21 September

How Did Young Deputy Minister Get So Rich?Even though Deputy Justice Minister Aram Orbelyan is just 29, he’s amassed a fairly sizeable financial holding.

According to his 2011 financial disclosure, he had 5.450 million AMD in revenues.

Orbelyan started off the year with 65 million in the bank and winded up with 24 million by year’s end, in addition to 5,500 Euros and $27,000.

Orbelyan told Hetq that the deposits were amassed over the years when he worked for the International Red Cross and various legal service companies.

He explained the drop in AMD bank deposits as the result of a 39 million apartment purchase.


Home page


See also

more newsComments (3)
1. Xunsap'ha07:37 - 6 February, 2013
"How did he get so rich?" In this internet age it is not at all hard to find answers. The answer lies in an exchange between two entities. Refering to worldly riches and everything that goes with them, one told the other: "All this is handed over to me, and I give it to whoever I wish". There are many who follow that particular riches and honours distributing entity. But they are all totaly blind to the fact (the small writing at the bottom of their contract page), that what they have is temporary, and that they will pay it all up with their own lives, eternally.
2. avia07:40 - 25 May, 2013
էլ ինչու ենք զարմանում և կարծես ուզում ենք փնտրել Հայաստանին վերականգնելու ուղիներ Հայաստանը աղքատացավ և գնալով կորբանա ու ավելի աղքան երկիր կդառնա քանի որ երկրի ցած ու վերևի իշխանությունները ածխատելով այս ու այն կազմակերպություններում և իրենց պաշտոնից օգտվելով զբաղված են լափել հաաստան ներկրված ցանկացած օգնություն կամ աշխատանքի եկամուտ
3. sos13:19 - 5 September, 2013
Is this a joke?? You call that rich??
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive