Sunday, 23 September

Shorzha Shuffle? Mayor's Company Gets 29 Million AMD Local Construction ContractTalk about a conflict of interest; here’s another example for the record books.

In the Armenian town of Shorzha, on the far side of Lake Sevan, a company owned by the local mayor won a 29.240 million AMD work contract for a construction project in Shorzha itself.

Hetq asked Mayor Souliko Shoushanyan, who owns Shoushan and Shahnour Ltd., how the job was proceeding and if he was satisified.

“Everything is going fine and the building will be handed over in time,” he answered.

The contract was signed on April 12 between Gegharkouniq Provincial Administration Chief of Staff Sevak Khlghatyan, and the director of Shoushan and Shahnour Ltd.

Naturally, the mayor didn’t want to discuss how his company wound up winning the contract. In fact, he claimed that he didn’t own it.

“It’s not my company. A. Sevanyan is the director of Shoushan and Shahnour Ltd. I’m just the founder. The company has 33 shareholders,” said Mayor Shoushanyan, adding that 67% of the outstanding shares are owned by women.

We prodded him about the work contract and the mayor confessed that he had gone to the Provincial Administration, requesting that Shoushan and Shahnour Ltd. be given the job of building a new municipal office. He said the current building is in terrible shape.

“It’s ours. You don’t expect someone from the outside, say from Vardenis, to come here and build it,” the mayor asked rhetorically.


Home pageComments (1)
1. Արմինէ Առաքելեան14:36 - 8 June, 2013
պիտի աշխատեցնել պատասխանատվության մեխանիզմներն ու գործընթացները և վերջ տալ այս "գավառականության սանարձարձակություներին" համակարգի բոլոր մակարտակներում: գիտակից ու իրական պետություն դառնալու ուղին և ելքը ՍԱ Է: Հետախուզական լրագրությունը քաղաքացիական հասարակության արդյունավետ և ներգործուն գործունեության հիմնաքարերից է որ առավել պիտի զարգացնել, մնում են քաղաքացիական մյուս գործոնների ինտենսիվ ու արդյունավետ զարգացումը և նրանց ռազմավարությունների ու գործունության ազդեցիկ սլացքը ապահովել:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive