Friday, 21 September

Police “Protect” Construction Site from Irate NeighborsPolice were out in force this morning in a Komitas Street courtyard in Yerevan where local residents had attempted to block the entrance to a construction site slated for a high-rise building.

Residents say the building, smack-dab in their back yard, is illegal and will ruin the open space now used as a play area for kids and a quiet respite from the hustle and bustle of city life.

The following photos show how the new building is literally being squeezed into the area, between the existing apartment houses.

Yerevan police seem more intent to protect the new building from the wrath of neighborhood senior citizens and women.

All this in the name of progress and the protection of private property.


Home page


See also

more newsComments (3)
1. Նահապետ20:03 - 21 August, 2013
Աշխարհում չկա քաղաքացիների շահերը ոստիկանություն, ինչպիսին մենք ունենք
2. Daniel Zurfluh14:58 - 22 August, 2013
More parks and trees instead if half empty new buildings please! Yerevan has a very low green space to inhabitant ratio already - time to reverse the trend.
3. ominac06:17 - 26 August, 2013
Չեմ հասկնար ինչու ոստիկաններուն բութ կանուանէք, իրենք միայն իրենց հրամանները գիտեն, ոչ շրջանային վարիչ են ոչ ալ պետական ղեկավար, այն օրը որ սերժը ինքզինքը նախագահ ընտրեց, եւ փոխանակ իրեն ամէն ինչ ընէք եւ վար իջեցնէք, ելլաք տուն գացիք, այն օրէն ձեր պետական մարմիններուն կողմէ արհամարհուելու ձեր ճակատագիրը գրեցիք․ Մէկ խօսքով, դուք կարժէք այս վերաբերմունքը․ի՞նչ իմաստ ունի ձեր այս բոլոր գործունէութիւնը երբ ձուկը գլխէն հոտած է․
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive