Tuesday, 25 September

Armenia’s Gold Exports on the Rise but Revenues DropArmenia exported a record 3.6 tons of gold dust in 2014 with a customs value of US$ 82 million.

The exports are in the form of doré (a semi-pure alloy of gold and silver usually created at the site of a mine). The Armenian alloy contains more than 70% gold. After further refinement, the gold is sold on the London stock exchange.

Figures from Armenia’s Customs Service show that gold exports took off in 2009 when 1,860 tons were shipped as compared to 252 kilograms the year before.

Armenia’s gold is exported to Canada. Only eight kilograms of last year’s exports went to Switzerland.

Canada first became interested in Armenia’s gold back in 1997 when First Dynasty Mines, a Canadian company, purchased shares in the Ararat gold processing plant. The plant was transformed into the Ararat Gold Recovery Company. Indian billionaire Anil Agarwal bought the company in 2002. In 2007 it was sold to GeoProMining Gold (GPM Gold), a subsidiary of GeoProMining, an international diversified metals resource holding company. GPM Gold is one of Armenia’s largest investors and taxpayers.

GPM Gold exports 99% of Armenia’s total gold exports. GPM operates the Zod (Sotk) mine and the Ararat gold extraction plant. The unprocessed ore is transferred from the mine to the plant by rail and Doré bars are exported for refining. GPM also operates the Agarak Copper-Molybdenum Mine Complex (open pit) in Armenia’s southern Syunik Province.

As of April 2014, GPM Gold has been operating a new Albion processing plant at the Ararat facility, which was designed to significantly increase the extraction coefficient for sulphide-heavy ores from the Zod mine. We will have to wait for the 2014 figures to see if the new processing plant has lived up to expectations and increased gold ore exports from Armenia.

Gold is also processed at the Assat Mining Extraction Plant in the town of Masis. The quantities are so insignificant as to not impact overall exports.

Armenia imports as well as exports gold

When gold exports shot up in 2009, imports began to drop. In 2008 and 2009 Armenia annually extracted 720 and 449 kilograms respectively. This amount jumped to 1.95 tons in 2010; 2.7 tons in 2011; 2.9 tons in 2012; and 3.5 tons in 2013.

In 2008, Armenia imported 5,400 tons of gold ore and 1.2 tons in 2009. But imports grew to 3.78 tons in 2013. In 2014, Armenia imported 3.55 tons of gold dust (2.44 tons from Switzerland and 900 kilograms from Australia).

The following comparison is of interest. In 2012 Armenia imported 1.4 tons and exported 2.3 tons and imported 1.5 tons and exported 2.3 tons. Thus, in these two years, it exported more than it imported. The world price of gold had increased in these two years, which was good for Armenia’s economy given that gold, in terms of customs value, is one of the highest export items as of 2009.

This picture changed in 2013. That year Armenia imported around one ton more than it exported. This tendency remained in 2014.

World gold prices and the Armenian market

World gold prices increased from 2002 to 2012. In that ten year period the price of one troy ounce (31.1 grams) rose from $300 to $1,750. Prices started to drop in 2012. According to stats issued by the London Bullion Market Association, the price of one troy ounce was $1,201.50 in 2013 and $1,267 in 2014. The Association predicts a price of $1,211 for 2015.

The drop in the price of gold has negatively affected Armenia’s economy. Revenues derived from Armenian gold exports are dropping and so are the taxes paid by mining companies to the state. Taxes paid by GPM Gold to Armenia have also dropped.

In 2013, the company was ranked as the number one taxpayer (7.261 billion AMD) in Armenia. The next year, it had dropped to 31st place (3.897 billion).

Armenia’s Minister of Energy and Natural Resources Yervand Zakharyan recently stated that  27 mining permits for ore extraction are currently in operation throughout Armenia – eleven for gold and five for gold/various metals. The ministry’s website says that fourteen gold and gold/various metal mines exist in Armenia.

Estimates place Armenia’s gold reserves at 270 tons. Former energy minister Armen Movsisyan stated that Armenia’s reserves would last for 25-30 years.

Currently, the following mies are in operation – Sotk, Aramanis, Toukmanuk, Meghratzor, Sofi Bina, Mardjan, Shahumyan, Terterasar and Litchvazk-Tey.

The fate of the Amulsar gold mine is up in the air. While Lydian International has announced that it plans to fully finance the Amusar program this year and start construction, environmentalists continue to oppose it, arguing that it would be disastrous for the health resort of Jermouk and the surrounding environment.

Of the mines noted above, only Sotk and Amulsar can be considered large. Gold reserves at Sotk are estimated at 155 tons and 55 tons at Amulsar. The gold reserves at many of the other mines do not exceed five tons.


Home pageComments (4)
1. Մարտիկ14:30 - 4 April, 2015
Ինչ գռփոց ա գնում, ինչ ալան-թալան, կոմունիստներին էիք բան ասում, սովետի օրոք էսպես Հայաստանը գռփվում է՞ր
2. Նունե13:15 - 6 April, 2015
Սրանք էլ Սովետի մնացորդ են էլի, շունը շնից էրկուսը մի տնից
3. Armen Vardents19:11 - 2 April, 2018
Նախքին էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարար Արմեն Մովսիսյանը մահացել է 2014 թ․ սեպտեմբերի 21-ին։ Ուստի տեղեկությունները վերաբերում են մինչև 2014 թ։
4. Գագիկ22:27 - 2 April, 2018
Հոդվածագիրը կարևոր հարց է բարձրացնում, բայց հոդվածում չի ընդգրկված Հայաստանում արտադրված և արտահանված ոսկին ամբողջությամբ։ Ավելացնեմ, որ ընդհանրապես, մասնավորապես նաև Հայաստանում արտադրվող պղնձի առաջին ուղեկիցներն են ազնիվ մետաղներն - ոսկին,արծաթը։ Տարբեր հանքավայրերում նրանց պարունակությունը՝կախված հանքավայրի առանձնահատկությունից, տարբեր է։ Պղնձի արտադրության ընթացքում խարամագոյացման նպատակով օգտագործվում են կվարցիտներ։ Արտադրողը օգտագործելով ոսկու պարունակությամբ կվարցիտներ, արտադրվող պղնձի մեջ ավելացնում է ոսկու պարունակությունը, քանի որ պղինձը, ինչպես սպունգը ջրին, իր մեջ է հավաքում իր մոտ գտնվող ազնիվ մետաղներին։ Պղնձի գնորդը վճարում է և պղնձի, և նրա մեջ եղած ազնիվ մետաղների համար։ Հետագայում ազնիվ մետաղները առանձնացվում և ապրանքային վիճակի են բերվում պղնձի էլեկտրոլիտիկ ռաֆինացման՝ այսպես ասած էլեկտրոլիզի միջոցով։ Ավելացնեմ, որ օգտագործում են այն կվարցիտները, որոնցից այլ ձևով ազնիվ մետաղներ ստանալը տնտեսապես ձեռնտու չէ։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive