Sunday, 22 July

Armenia to Ban Importation of Cars with Right Side Wheels



The Armenian government says it will ban the importation of automobiles with the wheel on the right side as of April 1, 2018.

The country’s transportation ministry argues that such cars pose a risk in countries, like Armenia, where traffic flows on the right.  It’s a question of diminished visibility, the ministry argues.

Cars with wheels on the right are generally $1,500-$2,000 cheaper than the same model with the wheel on the left.

The government's proposal still has to be approved by the parliament. 


Home page



Comments (3)
1. Տիգրան21:41 - 15 December, 2017
Ախմախ որոշում...
2. Hagop03:36 - 16 December, 2017
Actually "banning" is silly. What the government should do is, put a heavy tax on them so that people will get discouraged from owning such vehicles that are not normal to that country's traffic system. Being cheaper is where the problems is, it should be more expensive. This way, someone who is willing to pay extra has the freedom to get one if that's what they want.
3. Սամվել 10:23 - 16 December, 2017
Վերջապես։ Մնում է սահմանել աջ ղեկով ավտոմեքենաների շահագործման գրաֆիկը (շաբաթ, կիրակի, զույգ կամ կենտ օրեր)։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive