HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Police Chief Gets Job to Head Armenia’s New Internal Affairs Ministry

Armenian Police Chief Vahe Ghazaryan has been appointed the head of the country’s recently established Ministry of Internal Affairs

The new ministry unites the Ministry of Emergency Situations, the Police, and the Migration Service under one roof.

Comments (1)

ԿարԵն
Ես ԿարԵն Սարգսյանս ապրում Եմ ք.Հրազդան Երիտասարդական թ. 26 տանը: ՈՒնԵմ առողջական խնդիր: 14.11.2023. ՀանրապԵտական հիվանդանոցում վիրահատվԵլ Եմ դիմածնոտային: Հաջորդն կլինի 2024թ. փԵտրվար ամսում: ՈՒնԵմ տարԵց ծնողնԵր Երկու անչափահաս ԵրԵխանԵր: Տան միյակ աշխատողն Եմ: 06.12.2023թ.Հրազդան ք. Սահմանադրության հրապարակով անցնԵլիս Ոստիկան ինձ ծխԵլու համար բաց տարածությունում տուգանԵլա 50.000 դրամ: Ես ընդունում Եմ իմ սխալն: Խնդում Եմ ՁԵզանից նԵրԵք ինձ: ՈՒզում Եմ չուշացնԵլ Երկրորդ վիրահատությունը նԵղվում Եմ ֆինասապԵս: Խնդրում Եմ ՁԵզ ինձ պատասխանԵլ գրավոր: ՆախապԵս շնորակալություն:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter