HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Sara Petrosyan

Ministry Allocates Funds to Reinforce 7th Century Dsegh Monument

Deputy Culture Minister Arevik Samuelyan has informed Hetq that the Minister Hasmik Poghosyan has allocated state funds to reinforce the precariously leaning 7th century column in the village of Dsegh.

The crumbling pedestal is the cause for the column to have leaned to such a dangerous degree.

Last month, when Minister Poghosyan visited the site, she wasn’t even aware that the monument was under the jurisdiction of her ministry.

During the minister’s visit, Dsegh Mayor Norik Kocharyan publicly embarrassed the Poghosyan by claiming that he had written to her on several occasions with no tangible result.

Mayor Kocharyan told Minister Poghosyan that her deputy, Arevik Samuelyan, had responded   he come to Yerevan to look for a professional organization to repair the tower.

The minister retorted that her deputy would never write such a thing, to which the mayor shot back, “I can show you a copy of his letter.”

Comments (1)

Սառա Պետրոսյան
Ստեփան Նալբանդյանին` եթե Դուք ունեք 18 սմ թեքությամբ լուսանկարը` տրամադրեք մեզ, առանց ամոթանք տալու, ես այդպես եմ տեսել կոթողը այն լուսանկարելիս:

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter