HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Narek Aleksanyan

Artsakh Soldier Haroutyun Abrahamyan Laid to Rest

By Narek Aleksanyan

Funeral services for 31year-old Haroutyun Abrahamyan, a sniper in the Artsakh Army killed on April 3 during fighting in Talish (Martakert), were held in his native village of Aregouni in Armenia’s Gegharkunik Province.

Haroutyun Abrahamyan leaves behind a wife and three children.

Comments (1)

Xunsap'ha
Հայ զինուորը շատ աւելի նուազ զոհեր պիտի ունենար, եթէ թշնամիին ունեցած արդի զէնքերը ունենար: Այս անգամ յաջողեցանք դիմադրել շնորհիւ մեր զինուորներուն անձնազոհութեան: Եթէ իշխանութիւնը արդիական նորանոր զէնքերու համար գումարներ չտրամադրէ, յաջորդ անգամ մեր վիճակը շատ աւելի ցաւալի կրնայ ըլլալ:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter