HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Harsnakar Case Sent to Court

The preliminary investigation of the criminal case initiated against 6 defendants for committing battery, deliberately causing bodily harm to V. Avetyan’s, A. Bayadyan’s, G. Soghomonyan’s, E. Nikoyan’s and A. Aghajanyan’s health in the "Harsnaqar" restaurant complex which caused the death of one of the victims, was completed in the General Division of the Police adjunct to the Government of the Republic of Armenia.

By the preliminary investigation of the criminal case it was found out that the head of the ENT Department of the Military Hospital of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia Vahe Avetyan, the doctor of Surgery Department of the same hospital Artak Bayadyan, the clinical intern Garik Soghomonyan, their friends Edgar Nikoyan and Arkadi Aghajanyan had celebrated Arkadi Aghajanyan’s birthday party in Arzni.

Then, by Vahe Avetyan’s offer they had gone to the open-air hall of the "Harsnaqar" complex situated in Ajaryan 37 street in Yerevan to listen to music and continue the party.

In the restaurant the waiter D.Adamyan, also known as Alik, had told Vahe Avetyan that it was not allowed to enter the restaurant in sports clothes. The latter had gone home, changed his clothes and come back. When the same waiter had come to their table again, Vahe Avetyan had asked if it was allowed to enter that restaurant wearing hats because of which they had begun to quarrel.

To continue the quarrelling at about 22.30 D. Adamyan had called Vahe Avetyan to the yard at the left entrance of summer hall of the "Harsnaqar" restaurant complex where he had hit him on his face with his fist. Then, the co-workers of the complex G. Margaryan, A.Babloyan, A. Khachatryan, N. Hayrapetyan, A. Baghdasaryan had come to them and in order to settle the dispute had taken Vahe Avetyan and his friends Artak Bayadyan, Garik Soghomonyan, Edgar Nikoyan and Arkadi Aghajanyan to the car park in the yard of the restaurant complex, where, realizing their actions all together, had deliberately committed battery against Vahe Avetyan, Artak Bayadyan, Garik Soghomonyan, Edgar Nikoyan and Arkadi Aghajanyan.

According to the forensic examination conclusion, numerous bodily harms dangerous for health had been deliberately caused to Vahe Avevtyan’s health which separately as well as together had caused a bad damage to his health causing the latter’s death on June 29, 2012.

Medium-gravity harms with constant abrasion of health had been caused to Artak Bayadyan and Garik Soghomonyan. As a result of battery, no bodily injury had been caused to Arkadi Aghajanyan and Edgar Nikoyan.

According to the obtained evidence G. Margaryan, D. Adamyan, A.Babloyan, A. Baghdasaryan A. Khachatryan, and N. Hayrapetyan were accused according to the Points 6 and 14 of the Part 2 of the Article 112, Points 1 and 3 of the Part 2 of the Article 113 and the Article 118 of the Criminal Code of the Republic of Armenia.

The criminal case was sent to the Court of First Instance of Avan and Nor Norq administrative districts.

On August 8, 2012, a decision on separating the part of those who had taken part in the given crime but were not identified was made. The investigation of the criminal case is going on.

Prosecutoe General's Office of RoA

Comments (1)

Drizzlebrain
Մատուցողը բացի իր գործից, ինչ ասես անում է... Դրվածք է...բա ոնց... Ախր չենք էլ հասկանում, թե որքան անմարդկային, վայրենի, ու եղկելի է այս ամենը... Բանական մարդը ինչպես հասկանա, որ հագուստի, գլխարկի, մի քանի բառ փոխանակելու, ալկահոլի կամ էլ չգիտեմ ինչի պատճառով կարող են իրեն հոշոտել:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter