HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatevik Shaljyan

Court Rejects Mirzoyan's Slander Suit Against Newspaper

A Yerevan Court today threw out a slander suit brought by National Gallery Director Paravon Mirzoyan against the newspaper Chorrord Inknishkhanutyun.

Mirzoyan was seeking a 3.3 million AMD in compensation for articles published by the newspaper that he argued were slanderous.

Comments (1)

Մլեհ
Սրտանց կը շնորհաւորեմ «Չորրորդ Իշխանություն» թերթին դատական յաղթանակի առիթով: Հաճելիօրէն զարմացած եմ հայաստանեան դատարանին վրայ` այս պարագային արդարադատութիւն իրականացնելու համար:

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter