HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatev Khachatryan

Cardiovascular Diseases the Number 1 Cause of Death in Armenia

Cardiovascular ailments were the number one cause of death (50%) in Armenia from 2011 to 2014.

Malignant tumors followed at 20%; digestive ailments - 6%; respiratory – 6%; unfortunate accidents and poisoning – 5%; endocrine ailments – 4-5%; congenital disorders – 1.6%; infectious and bacterial illnesses – less than 1%.

HIV related illnesses accounted for 25 deaths in 2014, up from 15 in 2013.

There were 699 registered instances of suicides and attempted suicides in 2014, down 6.4% from 2013. 168 of these resulted in death.

The average lifespan of women in Armenia stands at 78 years and 72 for men.

These figures are from Armenia’s National Statistical Service. 

Comments (1)

Վեհարի
Ավելի հոյակապ տվյալներ արձանագրելու նպատակով Ազգային վիճակագրական ծառայությունը կարող էր վերցնել ոչ թե 1990-ը այլ 1915 թվականը և կունենայինք կյանքի 50-60 տարով ավելի մեծ աճ: Նման ,,գիտական,, հետազոտության արդյունք է նաև` ,,Հայերի գենաֆոնդը չի փոփոխվել,, լրատվամիջոցներով հայտարարությունները: Եթե չի փոփոխվել, ապա ասացեք խնդրեմ, որտեղից են հայի ազգանուն, սակայն Չիբուրաշկայի տեսք ունեցող անուղեղ ղեկավարները, կամ 5000 դրամով հայրենիք վաճառողները: Թե՞ համաճարակ է ինչ է սկսվել: Նման հայտարարությունները այն կարծիքը ձևավորելու նպատակով է, թե իբր ցեղասպանությունը չի շարունակվում ու այսօր մեզ քիչ են ոչնչացնում:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter