HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Heritage Party Calls for Temporary Committee on Syunik Eminent Domain Issue

The Heritage Party today called on RA Prime Minister Tigran Sargsyan to set up a committee to look into the problems facing five rural communities in Syunik as a result of a government decision this April declaring their lands “eminent domain”.

The five villages are Qajaran, Artzvanik, Sevaqar, Atchanan and Chapni.

Speaking for the party, MP Stepan Safaryan proposed that the mayors of all five communities be invited to review the matter with appropriate government officials.

MP Safaryan also urged the chairmen of five standing committees of the National Assembly to convene hearings on the issue after the holidays.

Comments (1)

arutyun
Մարդիկ գործ են արել. մտահոգ Սյունիքի բնության բախտով, կարող էին ուրիշների նման ձեռքները ծալած օրվա խնդիրներից, Նոր Տարվա քեֆերին նախապատրաստվել: Մնում է, ասողին լսող լինի և ԱԺ-ի ժամանակավոր հանձնաժողովը կազմավորվի, և որ կարևոր է իմիտացիոն բնույթ չկրի...

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter